Cho đường tròn tâm 0 có A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AT và cát tuyến. Cm: AT bình phương=AM.AN

Cho đường tròn tâm 0 có A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AT và cát tuyến. Cm: AT bình phương=AM.AN

1 bình luận về “Cho đường tròn tâm 0 có A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AT và cát tuyến. Cm: AT bình phương=AM.AN”

 1. Xét (O) có: \hat{ATM}=\hat{TNM} (Cùng chắn cung $\mathop{TM}\limits^{\displaystyle\frown}$)
  Xét ΔATM và ΔANT có:
  \hat{ATM}=\hat{TNM}
  \hatA(Chung)
  ->ΔATM~~ΔANT
  ->(AT)/(AM)=(AN)/(AT)
  ->AT^2=AM.AN
   

  cho-duong-tron-tam-0-co-a-nam-ngoai-duong-tron-qua-a-ke-tiep-tuyen-at-va-cat-tuyen-cm-at-binh-ph

  Trả lời

Viết một bình luận