Cho hàm số y=ax +b tìm a,b biết đò thị hàm số đi qua A(1,3)B(2,-5)

Cho hàm số y=ax +b tìm a,b biết đò thị hàm số đi qua A(1,3)B(2,-5)

2 bình luận về “Cho hàm số y=ax +b tìm a,b biết đò thị hàm số đi qua A(1,3)B(2,-5)”

 1. y=ax +b đi qua A (1;3)
  -> x=1; y=3
  -> a + b=3
  -> a= 3-b
  y=ax +b đi qua B(2;-5)
  -> x=2; y=-5
  ->2a+b=-5
  Thay a= 3-b
  -> 6-2b+b=-5
  -> -b =-11
  ->b = 11
  -> a = 3-11=-8
  -> Hs: y=-8x+11

  Trả lời
 2. –  đồ thị hàm số đi qua A ( 1 ; 3 )
  suy ra $\left \{ {{x = 1} \atop {y=3}} \right.$                (1)
  –  đồ thị hàm số đi qua B ( 2 ; -5)
  suy ra  $\left \{ {{x = 2} \atop {y=-5}} \right.$             (2)
  từ (1) và (2) ta có :
       $\left \{ {{ a + b = 3} \atop {2a + b = -5}} \right.$ 
  ⇔  $\left \{ {{2a + 2b = 6} \atop {2a + b = -5}} \right.$ 
  ⇔  $\left \{ {{b = 11} \atop {a = -8}} \right.$ 
  vậy đồ thị hàm số có dạng y = -8x + 11
  $#best$

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới