Cho hàm số y = ax² có độ thị là pẩbol (p) a) xác định giá trị của a biết ( p) đi qua điểm A(2;-4) vẽ (p) với a

Cho hàm số y = ax² có độ thị là pẩbol (p)

a) xác định giá trị của a biết ( p) đi qua điểm A(2;-4) vẽ (p) với a vừa tìm được

b) tìm giá trị của a biết (p) cắt đường thẳng (d); y=2x-1

Tại điểm có hoành độ =2 Tìm tọa độ giao điểm còn lại của (p) và d

c) tìm giá trị của a để (p) tiếp xúc với đường thẳng

y=x-1

d) tìm giá trị của a để (p) cắt đường thabgwr y=3x -2

Tại điểm có tung độ bằng 2 lần hoành độ tìm giao điểm đó.

Mong mn giúp em ạ em c.on nhiều:(

1 bình luận về “Cho hàm số y = ax² có độ thị là pẩbol (p) a) xác định giá trị của a biết ( p) đi qua điểm A(2;-4) vẽ (p) với a”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Thay A(2;-4) vào (P) ta được:
  -4 = a. 2²
  ⇔ 4a = -4
  ⇔ a =-1
  ⇒ (P) có dạng y = -x²
  Muốn vẽ được parabol (P) ta lập bảng giá trị tương ứng 
   x             | -2 | -1 | 0 | 1  | 2  |
  y = -x²     | -4 | -1 | 0 | -1 | -4 |
  Ta được các điểm (-2;-4);(-1;-1);(0;0);(2;-4) rồi vẽ 
  b, Vì (P): y =x² cắt đường thẳng (d): y = 2x-1⇔ a = a’ ⇒ a = 2
   c, Xét pt hoành độ giao điểm của (P) và (d)
       ax² = x-1
  ⇔ ax² – x + 1 = 0
  Ta có Δ’ = b’² – ac = (-1)² – a. 1 = 0
  Để (d) tiếp xúc với (P) ⇔ Δ = 0
  ⇔1 – a = 0
  ⇔ a = 1
  Vậy a = 1 thì (d) tiếp xúc với (P).
  d, Wait for several minutes later.

  Trả lời

Viết một bình luận