Cho p/t x²+(m+1)x-3=0 Tìm m để để p/t có 2 nghiệm x1;x2 thoả mãn x1-2×2=4

Cho p/t x²+(m+1)x-3=0

Tìm m để để p/t có 2 nghiệm x1;x2 thoả mãn x1-2×2=4Viết một bình luận

Câu hỏi mới