Giải hệ phương trình : A) 3x – 6y = 10 B) 2x+4y = -6 3x + 2y =6 4x -4y =

Giải hệ phương trình :

A) 3x – 6y = 10 B) 2x+4y = -6

3x + 2y =6 4x -4y =-6

C) 7x -3y =5

12x + 3y =6

2 bình luận về “Giải hệ phương trình : A) 3x – 6y = 10 B) 2x+4y = -6 3x + 2y =6 4x -4y =”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   A) {(3x-6y=10),(3x+2y=6):}
  ⇔ {(-8y=4),(3x+2y=6):}
  ⇔ {(y=-2),(3x+2.(-1/2)=6):}
  ⇔ {(y=-1/2),(3x=6+1):}
  ⇔ {(y=-1/2),(3x=7):}
  ⇔ {(y=-1/2),(x=7/3):}
  Vậy (x;y)=(7/3;-1/2)
  B) {(2x+4y=-6),(4x-4y=-6):}
  ⇔ {(6x=-12),(2x+4y=-6):}
  ⇔ {(x=-2),(2.(-2)+4y=-6):}
  ⇔ {(x=-2),(4y=-6+4):}
  ⇔ {(x=-2),(4y=-2):}
  ⇔ {(x=-2),(y=-1/2):}
  Vậy (x;y)=(-2;-1/2)
  C) {(7x-3y=5),(12x+3y=6):}
  ⇔ {(19x=11),(7x-3y=5):}
  ⇔ {(x={11}/{19}),(7.{11}/{19}-3y=5):}
  ⇔ {(x={11}/{19}),(3y={77}/{19}-5):}
  ⇔ {(x={11}/{19}),(3y=-{18}/{19}):}
  ⇔ {(x={11}/{19}),(y=-6/{19}):}
  Vậy (x;y)=({11}/{19};-6/{19})

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)
  $\begin{cases} 3x-6y=10\\3x+2y=6\\ \end{cases}$
   <=> $\begin{cases} 3x+2y=6\\-8y=4\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3x+2y=6\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3x+2.(-\dfrac{1}{2})=6\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3x-1=6\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3x=7\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{7}{3}\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình nghiệm duy nhất (x;y)=(7/3;-1/2)
  b)
  $\begin{cases} 2x+4y=-6\\4x-4y=-6\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 6x=-12\\2x+4y=-6\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=-2\\2.(-2)+4y=-6\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=-2\\4y=-2\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=-2\\y=-\dfrac{1}{2}\\ \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(-2;-1/2)
  c)
  $\begin{cases} 7x-3y=5\\12x+3y=6\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 19x=11\\7x-3y=5\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{11}{19}\\7. \dfrac{11}{19}-3y=5\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{11}{19}\\\dfrac{77}{19}-3y=5\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{11}{19}\\3y=-\dfrac{18}{19}\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{11}{19}\\y=-\dfrac{6}{19}\\ \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(-11/19;-6/19)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới