Một chiếc cốc hình trụ có chiều cao 8cm; diện tích xung quanh là 48 cm-. Tính thể tích của chiếc cốc? ( lấy pi approx3. và

Một chiếc cốc hình trụ có chiều cao 8cm; diện tích xung quanh là 48 cm-. Tính thể tích của chiếc cốc? ( lấy pi approx3. và chiều dày cốc coi như không đáng kể)
Viết một bình luận