Phương trình bậc hai một ẩn Giải các phương trình x(x+7)=3(x-1)+4

Phương trình bậc hai một ẩn

Giải các phương trình

x(x+7)=3(x-1)+4Viết một bình luận

Câu hỏi mới