phân tích viet a)x1-x2 b)X1^2-x2^2

phân tích viet
a)x1-x2
b)X1^2-x2^2

1 bình luận về “phân tích viet a)x1-x2 b)X1^2-x2^2”

 1. Giải đáp:$\begin{array}{l}
  a)\sqrt {\dfrac{{{b^2} – 4ac}}{{{a^2}}}} \\
  b)\dfrac{{ – b}}{a}.\sqrt {\dfrac{{{b^2} – 4ac}}{{{a^2}}}} 
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  a){x_1} – {x_2}\\
   = \sqrt {{{\left( {{x_1} – {x_2}} \right)}^2}} \\
   = \sqrt {x_1^2 – 2{x_1}{x_2} + x_2^2} \\
   = \sqrt {x_1^2 + 2{x_1}{x_2} + x_2^2 – 4{x_1}{x_2}} \\
   = \sqrt {{{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)}^2} – 4{x_1}{x_2}} \\
   = \sqrt {{{\left( {\dfrac{{ – b}}{a}} \right)}^2} – 4.\dfrac{c}{a}} \\
   = \sqrt {\dfrac{{{b^2} – 4ac}}{{{a^2}}}} \\
  b)x_1^2 – x_2^2\\
   = \left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left( {{x_1} – {x_2}} \right)\\
   = \dfrac{{ – b}}{a}.\sqrt {\dfrac{{{b^2} – 4ac}}{{{a^2}}}} 
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới