Rút gọn biểu thức : P= x căn x -3 / x-2 căn x -3 – 2( cănx – 3) / căn x +1 + căn x +3 / 3 – căn x

Rút gọn biểu thức : P= x căn x -3 / x-2 căn x -3 – 2( cănx – 3) / căn x +1 + căn x +3 / 3 – căn x

1 bình luận về “Rút gọn biểu thức : P= x căn x -3 / x-2 căn x -3 – 2( cănx – 3) / căn x +1 + căn x +3 / 3 – căn x”

 1. Giải đáp:
  P={x+8}/{\sqrtx+1} với x\ge0; x\ne9 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Điều kiện xác định: x\ge0; x\ne9
  P={x\sqrtx-3}/{x-2\sqrtx-3}-{2(\sqrtx-3)}/{\sqrtx+1}+{\sqrtx+3}/{3-\sqrtx}
  ={x\sqrtx-3}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}-{2(\sqrtx-3)}/{\sqrtx+1}-{\sqrtx+3}/{\sqrtx-3}
  ={x\sqrtx-3-2(\sqrtx-3)^2-(\sqrtx+3)(\sqrtx+1)}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={x\sqrtx-3-2(x-6\sqrtx+9)-(x+4\sqrtx+3)}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={x\sqrtx-3-2x+12\sqrtx-18-x-4\sqrtx-3}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={x\sqrtx-3x+8\sqrtx-24}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={x(\sqrtx-3)+8(\sqrt-3)}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={(\sqrtx-3)(x+8)}/{(\sqrtx+1)(\sqrtx-3)}
  ={x+8}/{\sqrtx+1}
  Vậy: P={x+8}/{\sqrtx+1} với x\ge0; x\ne9
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới