tam giac có chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy nếu tăng chiều cao 3 cm và giảm cạnh đáy 2cm thì diện tích tăng 12 cm2 tính chiều cao

tam giac có chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy nếu tăng chiều cao 3 cm và giảm cạnh đáy 2cm thì diện tích tăng 12 cm2 tính chiều cao và cạnh đáy?
giải bài toán bằng cách lập hpt

2 bình luận về “tam giac có chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy nếu tăng chiều cao 3 cm và giảm cạnh đáy 2cm thì diện tích tăng 12 cm2 tính chiều cao”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là chiều dài cạnh đáy
        y là chiều dài đường cao
  theo đầu bài ta có $\left \{ {{y=3x/4} \atop {1/2(x-2)(y+3) -1/2.(xy) =12}} \right.$ 
  ⇔ $\left \{ {{4y=3x} \atop {(x-2)(y+3) -x.y =24}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{4y=3x} \atop {xy + 3x -2y -6 -xy =24}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{4y=3x} \atop {3x-2y=30(1)}} \right.$  . thay 3x =4y vào (1)ta có
  ⇔ $\left \{ {{4y=3x} \atop {4y-2y =30}} \right.$ 
  ⇔ $\left \{ {{4y =3x} \atop {y =15}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{3x=4.15} \atop {y=15}} \right.$ 
  ⇔ $\left \{ {{x=20} \atop {y=15}} \right.$ 
  ⇒  vậy chiều dài đáy là 20 cm, chiều cao là 15 cm

  Trả lời
 2. Giải đáp: hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 20cm, và chiều cao là 15cm
  Lời giải: gọi độ dài cạnh đáy của hình tam giác là x(cm) (x>0)
                 chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy nên chiều cao là 3/4. x(cm)
                diện tích tam giác ban đầu là 1/2. x. 3/4x=3/8. x (cm)
                 nếu tăng chiều cao 3cm và giảm cạnh đáy 2cm thì diện tích tăng 12cm
                => 1/2x . (3/4x + 3) (x-2)= 3/8x +12
               <=> (3/8x + 3/2) (x-2)= 3/8x +12
                <=> 3/8x +3/4x + 3/2x -3= 3/8x +12
                <=> 34x = 15
                 <=> x=20
  Vậy hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 20cm, và chiều cao là 3/4. 20=15cm
       

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới