Tìm a,b để đường thẳng (d) y=ax +b đi qua điểm A(1,2) và song song với (d) y=2x+1

Tìm a,b để đường thẳng (d) y=ax +b đi qua điểm A(1,2) và song song với (d) y=2x+1Viết một bình luận

Câu hỏi mới