tìm `a,b` để khi chia đa thức `H(x)` cho `(2x-1)`thì có số dư là `2` còn khi chia `H(x)` cho `(x+2)` thì chia hết `H(x)=ax^2

tìm `a,b` để khi chia đa thức `H(x)` cho `(2x-1)`thì có số dư là `2` còn khi chia `H(x)` cho `(x+2)` thì chia hết
`H(x)=ax^2-bx+2`Viết một bình luận

Câu hỏi mới