tìm X biết: a) 9x + 25x = 16 b)x+2y+1+y=4y+4

tìm X biết:
a) 9x + 25x = 16
b)x+2y+1+y=4y+4

2 bình luận về “tìm X biết: a) 9x + 25x = 16 b)x+2y+1+y=4y+4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  ĐKXĐ: x>=0
  sqrt(9x)+sqrt(25x)=16
  <=>sqrt(3^2x)+sqrt(5^2x)=16
  <=>3sqrtx+5sqrtx=16
  <=>8sqrtx=16
  <=>sqrtx=2
  <=>x=2 (thỏa mãn)
  Vậy x=2
  b)
  ĐKXĐ: x>=0 ; y>=0
  sqrtx+2sqrt(y+1)+sqrty=sqrt(4y+4)
  <=>sqrtx+2sqrt(y+1)+sqrty=sqrt(4(y+1))
  <=>sqrtx+2sqrt(y+1)+sqrty=sqrt(2^2(y+1))
  <=>sqrtx+2sqrt(y+1)+sqrty=2sqrt(y+1)
  <=>sqrtx+sqrty=0
  Ta có : sqrtx>=0AAx>=0
  sqrty>=0AAy>=0
  =>sqrtx+sqrty>=0AAx;y>=0
  Dấu “=” xảy ra <=>{(sqrtx=0),(sqrty=0):}<=>{(x=0),(y=0):} (nhận)
  Vậy x=0 ; y=0

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) $\sqrt{9x}$+$\sqrt{25x}$=16 (đk: x ≥ 0 )
  ⇔ 3$\sqrt{x}$+5$\sqrt{x}$=16
  ⇔ 8$\sqrt{x}$=16
  ⇔$\sqrt{x}$=2
  ⇔ x=4 ™
  Vậy x=4
    b) $\sqrt{x}$+2$\sqrt{y+1}$+$\sqrt{y}$=$\sqrt{4y+4}$ (đk:x,y≥0)
  ⇔ $\sqrt{x}$+$\sqrt{y}$=$\sqrt{4(y+1)}$-2$\sqrt{y+1}$
  ⇔ $\sqrt{x}$+$\sqrt{x}$=2$\sqrt{y+1}$-2$\sqrt{y+1}$
  ⇔ $\sqrt{x}$+$\sqrt{y}$=0
  Có $\sqrt{x}$≥0∀x ∈ RR (x≥0)
      $\sqrt{y}$≥0∀y ∈ RR (y≥0)
  ⇒ $\sqrt{x}$+$\sqrt{y}$≥0∀x;y ∈ RR (x;y≥0)
  Mà $\sqrt{x}$+$\sqrt{y}$=0
  ⇒ {(x=0 ™),(y=0 ™):}
  Vậy x=0 tại y=0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới