Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn : $x^{y} + y^{x} + 2022 = z$

Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn : $x^{y} + y^{x} + 2022 = z$Viết một bình luận

Câu hỏi mới