Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm e) 4x^2 + 3(m-2022)x – 1 = 0

Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm
e) 4x^2 + 3(m-2022)x – 1 = 0

2 bình luận về “Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm e) 4x^2 + 3(m-2022)x – 1 = 0”

 1. e) 4x^2 + 3(m – 2022)x – 1 = 0
  \Delta = (3(m-2022))^2 – 4 . 4 . (-1)
            = 9(m – 2022)^2 + 16 > 0
  => Phương trình có 2 no phân biệt với mọi m

  Trả lời
 2. Delta = [3(m – 2022)]^2 – 4.4.(-1)
  Delta = 9.(m – 2022)^2 + 16 > 0 AA m
  text{Để phương trình có 2 nghiệm thì} Delta >= 0
  => text{Với mọi m} in R text{thì phương trình có 2 nghiệm}
  #haianh28907

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới