tìm giá trị của m để đường thẳng d1: y=5x+6 cắt d2: y=2x-5m+1 tại 1 điểm trên trục tung và trục hoành

tìm giá trị của m để đường thẳng d1: y=5x+6 cắt d2: y=2x-5m+1 tại 1 điểm trên trục tung và trục hoành

1 bình luận về “tìm giá trị của m để đường thẳng d1: y=5x+6 cắt d2: y=2x-5m+1 tại 1 điểm trên trục tung và trục hoành”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (d_1) cắt (d_2) tại 1 điểm nằm trên trục tung khi $\begin{cases} a\ne a’\\b = b’\end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 5 \ne 2 (luôn đúng)\\6 = -5m+1 \end{cases}$
  <=> 5m = 5
  <=>m=1
  Vậy m=1 là giá trị cần tìm
  (d_1) cắt (d_2) tại 1 điểm nằm trên trục hoành khi $\begin{cases} a \ne a’\\\dfrac{a}{a’} = \dfrac{b}{b’} \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 5 \ne 2 (luôn đúng)\\\dfrac{5}{2} = \dfrac{6}{-5m+1} \end{cases}$
  <=> 5/2 = 6/(-5m+1)
  => 5.(-5m+1) = 12
  <=> -25m + 5 = 12
  <=>-25m = 7
  <=> m = -7/25
  Vậy m=-7/25 là giá trị cần tìm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới