tìm giá trị của `m` để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo `m`: `x^2+2(m-1)x+m^2=0` ______________

tìm giá trị của `m` để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo `m`:
`x^2+2(m-1)x+m^2=0`
______________
Không dùng công thức nghiệm thu gọn.

2 bình luận về “tìm giá trị của `m` để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo `m`: `x^2+2(m-1)x+m^2=0` ______________”

 1. Ta có:
  Δ=b^2 -4ac
  =[2(m-1)]^2 -4.1.m^2
  =(2m-2)^2 -4m^2
  =4m^2 -8m+4-4m^2
  -8m+4
  Để phương trình có nghiệm thì:
  Δ >= 0
  =>-8m +4 >= 0
  <=>-8m >= -4
  <=>m <= 1/2
  Theo Vi-ét:
  x_1 + x_2 = (-b)/a = [-2(m-1)]/1 = (-2m+2)/1 = 2-2m
  x_1 x_2 = c/a = m^2/1 = m^2
  Vậy để phương trình có nghiệm thì m <= 1/2 ; tổng các nghiệm là 2-2m ; tích các nghiệm là m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới