Tìm giá trị của `m,n` để các số `-1;3` lần lượt là nghiệm của đa thức `B(x)` `B(x)=mx^2+(2-3n)x-3`

Tìm giá trị của `m,n` để các số `-1;3` lần lượt là nghiệm của đa thức `B(x)`
`B(x)=mx^2+(2-3n)x-3`Viết một bình luận

Câu hỏi mới