Tìm giao điểm của ( P ) : y = 2x² + 3x – 2 với đường thẳng ( d ) : y = 2x + 1

Tìm giao điểm của ( P ) : y = 2x² + 3x – 2 với đường thẳng ( d ) : y = 2x + 1

2 bình luận về “Tìm giao điểm của ( P ) : y = 2x² + 3x – 2 với đường thẳng ( d ) : y = 2x + 1”

 1. gọi p/trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) 
  2x^2 + 3x -2 = 2x + 1
  <=> 2x^2 + x + 1
  ( a = 2 , b =1 , c = -1 )
  Δ = b^2 -4ac
     = 1^2 -4.2.(-1)
     = 9 ≥ 0 
  Vì Δ ≥ 0 nên pt có 2 nghiệm p/b 
  x1 = -b+√Δ / 2a = -1+ √9 /2.2 = 1/2
  x2 = -b -√Δ / 2a = -1- √9 /2.2 = 1
  Thay x1 = 1/2 vào (d) : y = 2x+1
  y1 = 2.1/2 + 1
      = 2
  Thay x2 = 1 vào (d) = 2x+1
  y2 = 2.1 + 1
    = 3 
  vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là ( 1/2 ; 2 ) và ( 1  ; 3 )
  #giakhang771
   

  Trả lời
 2. Hoành độ giao điểm thỏa mãn hai đồ thị hàm số (P), (d) là:
  2x^2 + 3x – 2=2x+1
  ->2x^2 + 3x – 2-2x-1=0
  ->2x^2 + x -3=0
  ->(x-1)(2x+3)=0
  $→\left[\begin{matrix} x-1=0\\ 2x+3=0\end{matrix}\right.$
  $→\left[\begin{matrix} x=1\\ x=\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.$
  TH1: x=1->y=2+1=3-> A(1;3) là giao điểm của (P), (d)
  TH2: x=-3/2->y=2.-3/2+1=-2-> B(-3/2;-2) là giao điểm của (P), (d)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới