Tìm GTNN của hàm số y=x^2-4x+1

Tìm GTNN của hàm số y=x^2-4x+1Viết một bình luận

Câu hỏi mới