Tìm kích thước của HCN biết chiều dài hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng thêm mỗi chiều thêm 2m thì diện tích của HCN tăng thêm 70m^

Tìm kích thước của HCN biết chiều dài hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng thêm mỗi chiều thêm 2m thì diện tích của HCN tăng thêm 70m^2

2 bình luận về “Tìm kích thước của HCN biết chiều dài hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng thêm mỗi chiều thêm 2m thì diện tích của HCN tăng thêm 70m^”

 1. Giải đáp:
   Chiều rộng: 7 (cm)
  Chiều dài: 10 (cm)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x(m) là chiều rộng hình chữ nhật (0<x<70)
  Chiều dàu hình chữ nhật là: x + 3 (m)
  Vì diện tích hình chữ nhật là chiều dài nhân chiều rộng nên theo đề bài ta có phương trình:
  X(x + 3) = 70
  <=> x^2 + 3x – 70 = 0
  ( a= 1, b = 3, c = -70)
  Denta = b^2 – 4ac
             = 9 – 4.1.(-70)
             = 289> 0, căn đen ta = 17
  => phương trình có 2 no phân biệt
  X1 = -b + căn đen ta / 2a = (-3 + 17)/2 = 7 (nhận)
  X2 = -b – căn đen ta/ 2a = (-3 – 17)/2 = -10 (loại)
  Vậy chiều rộng hình chữ nhật là: 7 (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là: 7 + 3 = 10 (cm)
  @Hongphucnguyen
   

  Trả lời
 2. Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (m) ( x > 0 )
  ⇒ Chiều dài của hình chữ nhật là x + 3 (m)
  Khi đó diện tích của hình chữ nhật là x(x + 3) ( m 2  )
  Nếu tăng thêm mỗi chiều thêm 2 mét thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 70 m 2  nên ta có phương trình:
  (x + 2)(x + 3 + 2) = x(x + 3) + 70
  ⇔ (x + 2)(x + 5) = x(x + 3) + 70
  ⇔  x 2  + 7x + 10 = x 2  + 3x + 70
  ⇔ 4x = 60
  ⇔ x = 15
  Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 15m
  Chiều dài của hình chữ nhật là 18m
   

  Trả lời

Viết một bình luận