tìm m để đt (d): y=m^2x+m(m khác 0) // với đt (d’): y=4x-2

tìm m để đt (d): y=m^2x+m(m khác 0) // với đt (d’): y=4x-2Viết một bình luận

Câu hỏi mới