Tìm m để ptrinh sau vô nghiệm a, (m²-4)x²+2(m+2)x+1=0

Tìm m để ptrinh sau vô nghiệm
a, (m²-4)x²+2(m+2)x+1=0

2 bình luận về “Tìm m để ptrinh sau vô nghiệm a, (m²-4)x²+2(m+2)x+1=0”

 1. Giải đáp:
  m <= -2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  TH1: m = -2 <=> 1 = 0
  → Phương trình vô nghiệm. (Chọn)
  m = 2 <=> 8x + 1 = 0 → Phương trình có nghiệm. (Loại)
  TH2: m ≠ ± 2 phương trình bậc hai có ẩn x và tham số m .
  Để phương trình vô nghiệm thì:
  Δ’ < 0
  <=> (m + 2)^2 – 1.(m^2 – 4) < 0
  <=> m^2 + 4m + 4 – m^2 + 4 < 0
  <=> 4m + 8 < 0
  <=> m < -2
  Từ TH1 và TH2 => m <= -2
  Vậy m <= -2 thì phương trình vô nghiêm.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Để phương trình đã cho vô nghiệm thì ta phải có: \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases} m^2- 4 = 0\\2(m+2)x + 1 = 0 vô nghiệm \end{cases}\\\begin{cases} m^2 – 4 \ne 0\\Δ’ < 0 \end{cases}\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases} m = ± 2\\m + 2 = 0 \end{cases}\\\begin{cases} m \ne ±2\\(m+2)^2 – (m^2 – 4) < 0 \end{cases}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases} m = ±2\\m = -2 \end{cases}\\\begin{cases} m \ne ±2\\m^2 + 4m + 4 – m^2 + 4 < 0 \end{cases}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}m = -2\\\begin{cases} m \ne±2\\4m + 8 < 0 \end{cases}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}m = -2\\\begin{cases} m \ne ±2\\m < -2 \end{cases}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}m = -2\\m < -2\end{array} \right.\) 
  Vậy để phương trình đã cho vô nghiệm thì m ≤ -2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới