Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu đổi chỗ có hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 2 và tổng số mới là

Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu đổi chỗ có hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 2 và tổng số mới là số đã cho là 110Viết một bình luận

Câu hỏi mới