Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng của 5 lần chữ số hàng chục và 2 lần chữ số hàng đơn vị là 29. Nếu viết hai

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng của 5 lần chữ số hàng chục
và 2 lần chữ số hàng đơn vị là 29. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại
thì được số mới có hai chữ số lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị.Viết một bình luận

Câu hỏi mới