Trong các pt sau, pt nào có dạng y = ax² y=3x² y = căn7x² y = 6x + 2 y = (m-1)x² (m khác 1) (ẩn x)

Trong các pt sau, pt nào có dạng y = ax²
y=3x²
y = căn7x²
y = 6x + 2
y = (m-1)x² (m khác 1) (ẩn x)Viết một bình luận

Câu hỏi mới