Trong một mặt phẳng tọa độ Oxy,cho đường thẳng (d):y = 2x-k+1 và parabol (p): y=1/2x^2 a) Tọa độ giao điểm của parabol (p) và

Trong một mặt phẳng tọa độ Oxy,cho đường thẳng (d):y = 2x-k+1 và parabol (p): y=1/2x^2
a) Tọa độ giao điểm của parabol (p) và đường thẳng (d) khi k=3Viết một bình luận

Câu hỏi mới