viết pt đường thẳng (d) cắt (P):y=2x^2 tại 2 điểm A và B có hoành độ lần lượt là -1 và 2

viết pt đường thẳng (d) cắt (P):y=2x^2 tại 2 điểm A và B có hoành độ lần lượt là -1 và 2Viết một bình luận

Câu hỏi mới