Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép? tìm nghiệm kép m $x^{2}$ + 2(m+2)x + 9=0

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép? tìm nghiệm kép
m $x^{2}$ + 2(m+2)x + 9=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới