Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: Rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một xâu chuỗi hạt cườm, trong nh

Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: Rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một xâu chuỗi hạt cườm, trong những tầng xanh cây lá, có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh.Viết một bình luận

Câu hỏi mới