nêu các đặc điểm của thể văn chính luận trong sáng tác Nguyễn Trãi

nêu các đặc điểm của thể văn chính luận trong sáng tác Nguyễn Trãi

1 bình luận về “nêu các đặc điểm của thể văn chính luận trong sáng tác Nguyễn Trãi”

 1. – Hình thành phát triển trong khoảng thời gian từ thế kỷ XX đến hết thế kỷ XIX
  – Nội dung :  chủ nghĩa yêu nước , nhân đạo
  – Tri thức giàu ý thức tự tôn dân tộc ( nhà Nho ) 
  – Tác giả là anh hùng dân tộc 
  – Phong phú , gồm nhiều thể 
  – Bố cục chặt chẽ 
  – Lập luận chặt chẽ , thuyết phục 
  – Lời văn : điển cố , điển tích 
  – Từ ngữ , hình ảnh , giọng điệu sinh động , hấp dẫn 

  Trả lời

Viết một bình luận