viết đoạn văn tự sự, có các đoạn đối thoại , độc thoại hoặc độc thoại nội tâm. kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm ( làm giù

viết đoạn văn tự sự, có các đoạn đối thoại , độc thoại hoặc độc thoại nội tâm. kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm ( làm giùm em với vì em dốt văn lắm ) thanksViết một bình luận

Câu hỏi mới