Câu 1 : Huấn cao có những phẩm chất nào (tìm dẫn chứng ,chứng minh cho từng phẩm chất)? Câu 2: Cảnh cho chữ vì sao được coi l

Câu 1 : Huấn cao có những phẩm chất nào (tìm dẫn chứng ,chứng minh cho từng phẩm chất)?
Câu 2: Cảnh cho chữ vì sao được coi là ” một cảnh tượng xưa nay chưa hề có “?Viết một bình luận

Câu hỏi mới