Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng Chém cha cái kiếp lấy chồng chung Năm thì mười họa hay chăng chớ Một tháng đôi lần có như không

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm thì mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có như không
Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Thân này ví biết duờng này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong
Câu 1: xác định phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt chính
Câu 2: bài thơ viết về đề tài gì
Câu 3: xác định 1 biện pháp tu từ dc dùng trong bài thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của nó
Câu 4: nêu tác dụng của việc sử dụng các thành ngữ dân gian sau:
“Năm thì mười hoa, Cố đấm ăn xôi, Làm mướn không công”Viết một bình luận

Câu hỏi mới