đặt câu với các thành ngữ sau Góp giỏ thành bão

đặt câu với các thành ngữ sau

Góp giỏ thành bãoViết một bình luận

Câu hỏi mới