Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: ” Đấy nước Việt Nam lúc ấy như là cái đích của con thu

Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: ” Đấy nước Việt Nam lúc ấy như là cái đích của con thuyền mà tôi đang cầm chèo, cố vượt qua bao con sóng để thành công trở về”Viết một bình luận

Câu hỏi mới