Cho một số tín hiệu sau: Bức thư, xong, vừa, viết, em Hãy xác lập các ngữ đoạn được tiếng Việt chấp nhận? (tạo thành các chuỗ

Cho một số tín hiệu sau: Bức thư, xong, vừa, viết, em
Hãy xác lập các ngữ đoạn được tiếng Việt chấp nhận? (tạo thành các chuỗi tín hiệu có ý nghĩa vói người nghe)
Viết một bình luận