Luận điểm 1: Giới thiệu giá trị của đoạn trích –> trình bày khái niệm Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Luận điểm 1: Giới thiệu giá trị của đoạn trích –> trình bày khái niệm Đất Nước của Nguyễn Khoa ĐiềmViết một bình luận

Câu hỏi mới