Phân tích nhận định sau: Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy c

Phân tích nhận định sau: Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa, và cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra nhi nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác
[ Mác và Ăngghen, trích Hệ tư tưởng Đức]Viết một bình luận

Câu hỏi mới