Bạn Hùng vẽ rất đẹp có phải câu nêu đặc điểm không?

Bạn Hùng vẽ rất đẹp có phải câu nêu đặc điểm không?Viết một bình luận

Câu hỏi mới