nặng trĩu thuộc từ loại nào ? A chỉ sự vật. B chỉ hoạt động. C đáp án khác

nặng trĩu thuộc từ loại nào ?

A chỉ sự vật. B chỉ hoạt động. C đáp án khácViết một bình luận

Câu hỏi mới