Câu 1: Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ chấm: – Cô giáo bài lên bảng. – Bạn Hiền .

Câu 1: Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ chấm:

– Cô giáo bài lên bảng.

– Bạn Hiền . rất chăm chỉ.

– Chúng ta đang .. trong giờ thể dục.Viết một bình luận

Câu hỏi mới