1. Đặt câu với từ láy ….. 2. Xác định CN và VN Học quả là khó khăn , vất vả 3. Đặt câu với Ai làm gì , ai thế nào , ai là

1. Đặt câu với từ láy …..
2. Xác định CN và VN
Học quả là khó khăn , vất vả
3. Đặt câu với
Ai làm gì , ai thế nào , ai là gìViết một bình luận