Bài 4: Em hãy chọn cụm từ trong ngoặc đơn để tạo thành câu có hình ảnh so sánh hợp: a. Giọng cô ấm như (nắng mùa thu, tiếng c

Bài 4: Em hãy chọn cụm từ trong ngoặc đơn để tạo thành câu có hình ảnh so sánh hợp:
a. Giọng cô ấm như (nắng mùa thu, tiếng chim hót).
b.Tiếng ve đồng loạt cất lên như (một dàn đồng ca, đàn ong ca, đàn chim hót).
c. Ngựa phi nhanh như (tên bắn, tia chớp, mưa rơi).

2 bình luận về “Bài 4: Em hãy chọn cụm từ trong ngoặc đơn để tạo thành câu có hình ảnh so sánh hợp: a. Giọng cô ấm như (nắng mùa thu, tiếng c”

 1. 4.
  a. Giọng cô ấm như (nắng mùa thu, tiếng chim hót).
  -> Chọn cụm từ ‘nắng mùa thu’ vì cụm từ ‘tiếng chim hót’ không hợp nghĩa.
  b. Tiếng ve đồng loạt cất lên như (một dàn đồng ca, đàn ong ca, đàn chim hót)
  -> Chọn cụm từ ‘một dàn đồng ca’ vì hai từ con lại không hợp nghĩa
  c. Ngựa phi nhanh như (tên bắn, tia chớp, mưa rơi)
  -> Chọn cụm từ ‘tên bắn’ vì hai từ con lại không hợp nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận