Đặt câu nêu hoạt động với các từ: a) gào thét: ……………………………………………………………………

Đặt câu nêu hoạt động với các từ:
a) gào thét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) nhớ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Viết một bình luận

Câu hỏi mới