Dựa vào nội dung bài đọc, viết tiếp vào chỗ chấm để tạo câu kể. a. Người cha nhớ lời hứa với con nên ……………………

Dựa vào nội dung bài đọc, viết tiếp vào chỗ chấm để tạo câu kể.
a. Người cha nhớ lời hứa với con nên …………………………………………………………………………………………
b. Bọn trẻ rất ……………………………………… khi được cứu thoát.
c. Nhờ có niềm tin vào lời hứa của cha nên ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới