4.Cho các từ Dông,lốc,tối sầm,đen xì,chớp,sấm,bồng bềnh,cầu vồng,bão,mây,sáng loé T

4.Cho các từ

Dông,lốc,tối sầm,đen xì,chớp,sấm,bồng bềnh,cầu vồng,bão,mây,sáng loé

Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên Từ ngữ chỉ đặc điểm

2 bình luận về “4.Cho các từ Dông,lốc,tối sầm,đen xì,chớp,sấm,bồng bềnh,cầu vồng,bão,mây,sáng loé T”

 1. Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên: Dông, lốc, chớp, sấm, cầu vồng, bão, mây.
  Từ ngữ chỉ đặc điểm: tối sầm, đen xì, bồng bềnh, sáng loé
                                                                                               
  Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên thường là danh từ
  Từ ngữ chỉ đặc điểm thường là tính từ

  Trả lời

Viết một bình luận