Câu 4. Tìm các câu kể Ai thế nào? Có trong đoạn văn sau (1) Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. (2) Căn n

Câu 4. Tìm các câu kể Ai thế nào? Có trong đoạn văn sau
(1) Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên
đường. (2) Căn nhà trống vắng. (3) Những đêm không ngủ,
mẹ lại nghĩ về họ. (4) Anh Khoa hồn nhiên xởi lởi. (5) Anh
Đức lầm lì, ít nói. (6) Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.
A. câu 1,2,3 B. 2,4,5,6
C. câu 3,4,5,6 D. tất cả các câu trên
Viết một bình luận