Câu Ngang lưng trống quấn hai vành đai to bằng con rắn cạp nong, nom rất hung dữ, sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? a. nhân

Câu Ngang lưng trống quấn hai vành đai to bằng con rắn cạp nong, nom rất hung dữ, sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
a. nhân hóa
b. so sánh
c. hoán dụ
d. ẩn dụViết một bình luận

Câu hỏi mới