có huyền làm nhãn gỗ cây có sắc chăm chỉ hàng ngày đưa tin có hỏi là tỏ lời khuyên có ngã phá phách mọi miền đi qua. từ có d

có huyền làm nhãn gỗ cây có sắc chăm chỉ hàng ngày đưa tin có hỏi là tỏ lời khuyên có ngã phá phách mọi miền đi qua. từ có dấu ngã là từ gì ?
giúp mình với ?????Viết một bình luận

Câu hỏi mới